BMA Digital Transformation ขยายการเรียนรู้สู่ทุกคน กับ Google

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเ

ใันที่ 25 เม.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ BMA Digital Transformation พันธกิจในการขยายการเรียนรู้สู่ทุกคน เพื่อพลิกโฉมการศึกษาด้านดิจิทัลในหลายแห่งทั่วโลก นำมาสร้างวิสัยทัศน์ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้โดยเน้นระบบนิเวศน์ ผ่านแพลตฟอร์ม ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และโปรแกรมของ Google ในการสนับสนุน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ Google มาให้คำแนะนำแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนสู่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการนี้นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ และคณะผู้บริหารเขต และผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ

ข้อมูลจากเพจสำนักการศึกษากรุงเทพฯ