ผลการศึกษาพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ผลการศึกษาพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

“ในปีการศึกษา 2565 กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการศึกษาพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รูปแบบ Active Learning……”