สำนักการศึกษาปั้นครูผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

เหล่าคุณครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ทดสอบผ่าน Google Certified Educator level 1 ได้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มของ Google ใน level ที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมและกล่าวทักทายผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน Google Workspace for Education เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การทดสอบ Google Certified ในระดับที่สูงขึ้น ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 51 คน ณ สำนักงาน Google Thailand โดยผู้เข้าอมรมในครั้งนี้ จะได้มีโอกาสเข้าทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อยกระดับเป็นผู้ผ่านการทดสอบ Google Certified Educator Level 2 ต่อไป นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา ได้เข้าร่วมหารือกับผู้แทนจาก Google ถึงการนำแพลตฟอร์มของ Google มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านการคืนครูให้นักเรียน ใช้เทคโนโลยีลดภาระงานด้านเอกสาร

ข้อมูลจากเพจสำนักการศึกษากรุงเทพฯ