เปิดห้องเรียนดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนาสมรรถนะครู และ นักเรียน พร้อมศึกษาแนวทางต่อยอดครบ 437 โรงเรียน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน ชมการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่พลเมืองโลกด้วยเทคโนโลยี GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION AND CHROMEBOOK โดยมีผู้บริหารสำนักการศึกษา สำนักงานเขตบางเขน บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวในการตรวจเยี่ยมว่า ครูมีเนื้อหาวิชาในรูปแบบดิจิทัลอยู่แล้วและเคยมีประสบการณ์การสอนออนไลน์ในช่วงโควิด 19 โดยจะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือทำ สร้างผลงาน ช่วงแรกครูอาจจะเหนื่อย แต่ในระยะยาวจะดีขึ้น เบื้องต้นผลตอบรับดี เด็กอยากใช้ต่อ ประสิทธิภาพการเรียนดีขึ้น เช่น ภาษาอังกฤษ การฝึกออกเสียง ซึ่งหากขยายไปโรงเรียนระดับประถมศึกษาสามารถทำได้ไม่มีปัญหาเพราะใช้คอมพิวเตอร์เก่า หรือกรุงเทพมหานครจัดหาเพิ่มเติมบางส่วน การทำสำเร็จห้องเดียวไม่มีความหมาย ต้องขยายไปทั้ง 437 โรงเรียน โดยปีหน้าจะขยายไปให้ครบทุกโรงเรียนในเด็กชั้น ป.4 โจทย์ใหญ่คือ เราต้องไม่หลงอยู่กับความสำเร็จเพียงห้องเดียว ทำอย่างไรจะขยายไปให้ครบทุกห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ตอนนี้มีอยู่หลักร้อย แต่ต้องการ 2,000 เครื่อง อยากขอเชิญชวนร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเก่าที่ยังใช้งานได้ หรือซื้อมาบริจาคก็ได้ ดูรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา โดยยกระดับห้องเรียนให้ทันสมัยและร่วมกับภาคเอกชนในการจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนใช้งาน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา และโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ร่วมกับ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด และพันธมิตร ได้แก่ บริษัท เอซุสเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการห้องเรียนดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่พลเมืองโลกด้วยเทคโนโลยี Google Workspace for Education and Chromebook เป็นโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลกและส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลของครูให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการ Google Solution ได้แก่ Chromebook และ Google Workspace for Education ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกและส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนพร้อมส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โดยทำการศึกษานำร่องกับโรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน เพื่อนำผลวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียนต่อไป

ข้อมูลจากเพจสำนักการศึกษากรุงเทพฯ